Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Existence of Kurds in Caucasia

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2, 458 - 472, 25.08.2019
https://doi.org/10.21600/ijoks.584900

Öz

The Kurdish people make up a nation that originated in the Middle East. It is largely accepted that the  Kurds’ mother country is in an area of Upper Mesopotamia to the southwest of Iran, meaning around the Zagros Mountains. In  truth,, many aspects of Kurdish history are still not entirely understood. For instance, subjects such as their initial emergence, how their ethnic structure formed, their relationships with the Persians, and the origin of the Kurdish language still remain unclear. One of the mysteries surrounding the Kurdish nation is the existence of Kurds in Caucasia. This paper attempts to find answers to the following questions: Is Caucasia the mother country of Kurds? When, from where, and how did Kurdish people come to Caucasia? In what area did the Kurds initially settle? Did they found a state and a military in Caucasia?

Kaynakça

 • Alakom, Rohat, Kars Kürtleri, Avesta Yayınları, İstanbul 2009.
 • Bezer, Gülay Ögün, “Şeddâdiler”, DİA, C. 38, İstanbul 2010.
 • Bruinessen, Martin van, Ağa, Şeyh, Devlet (Ter. B. Yalkut), İletişim Yayınları, İstanbul 2003.
 • Cemal Reşid Ahmed, Ataların Karşılaşması, (Çev. S. Direk), Avesta, İstanbul 1998.
 • Çetin, Seyfettin, Yakut el- Hamevi’nin Mucemü’l- Büldan’nında KÜRTLER, Nubihar Yayınları, İstanbul 2014.
 • Dursun, Davut, Kafkasya, DİA. C. 24, İstanbul 2010.
 • İbn Rusteh, Ebu Ali Ahmed b. Ömer, Kitâbü’l-A’lâku’n-Nefîse, (Neşreden, M. J. De Goje), Leiden, 1891.
 • Ebu Hanife ed- Dineverî, el-Ahbâru’t Tıvâl, (Çev. N. Bolleli- İ. Tüfekçi), Ankara Okulu, İstanbul 2007.
 • El-Belâzûri, Fütûhu’l- Buldân, (Çev. Mustafa Fayda), TC. Kültür Bakanlığı, Ankara 1987.
 • El-Belâzûrî, Ensâbü’l- Eşraf, Beyrut 1976.
 • el-Ya’kub’î, Ebü’l- Abbâs Ahmed b. İshak b. Cafer b. Vâzıh, Kitâbu’l-Buldân, (Çev. Murat Ağarı), Kitabevi, İstanbul 2002.
 • Ebu İshak İbrahim b. Muhammed el-İstahrî el- Fârisî, Kitâbü’l- Mesâlik ve’l- Memâlik, (Tahkik, M. J. De Goje), Leiden 1927.
 • İbn Havkal, Ebu’l- Kasım Muhammmed b. Ali, Sûret el- Arz, Dar’ul- Mektebet’il- Hayati lit-Tıbaati ven Neşri, 1992; İbn Havkal, Sûret el- Arz, (Çev. R. Şeşen), Yeditepe Yayınları, İstanbul 2014.
 • Erkoçoğlu, Fatih, Emeviler Döneminde Kürtler, Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu, C. I, Ankara 2014.
 • Gregory Abû’l- Farac, Abu’l- Farac Tarihi, (Çev. Ö. Rıza Doğrul), C. I, TTK, Ankara 1999.
 • Güneş, Hüseyin, “Emeviler Dönemi Siyasi Olaylarda Kürtlerin Etkinliği,” Osmanlı'dan Günümüze Kürtler Uluslararası Sempozyumu, Bingöl 2013.
 • Hamdullah Müstevfi, Tarih-i Güzîde, (Tahkik, Abdulhüseyn Nevai), Tahran 1381.
 • Hamdullah Müstevfi, Nüzhetü’l-Kulûb, (Çev. G. Le Strange) Leyden, 1919.
 • Hudûdü’l- Âlem, Mine’l- Meşrik İl’l- Magrib, Neşreden V. Minorsky,(Çev. A. Duman- M. Ağarı), Kitabevi, İstanbul 2008.
 • İbn Belhi, Farsnâme, (Edıted By G. Le Strange- R. A. Nıcholson), Londra1921.
 • İbn Cerir et- Taberî, Taberî Tarihi, (Çev. Zakir Kadir Ugan- A. Temir) C. III, MEB, İstanbul 1991.
 • İbn’ül- Esir, el-Kâmil fit-Tarih, (Ter. A. Özaydın) C. II, Bahar Yayınları, İstanbul 1987.
 • İbn Hurdazbih, Ebu’l-Kasım Ubeydullah b. Abdullah, el-Mesâlik ve’l- Memâlik, (Çev. Murat Ağarı), Kitabevi, İstanbul 2008.
 • İbn Fakih, Ebubekir Ahmed b. Muhammed b. Fakih el- Hemedâni, Kitabü’l- Büldan, (Ter. Y. Ziya Yörükan) İstanbul 2004.
 • İbn Miskeveyh, Ebu Ali Ahmed b. Muhammed, Tecâribü’l- Ümem, (Ter. Kıvameddin Burslan), TTK. , Ankara 2016.
 • İstahri, Ebu İshak İbrahim b. Muhammed el- İstahri el- Kerhi, Kitâbü’l- Mesâlik Ve’l- Memâlik (Ter. Y. Ziya Yörükan), İstanbul 2004.
 • Jwaideh, Wadie, Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi, (Çev. İ. Çeken - A. Duman), İletişim Yayınları, İstanbul 1999.
 • Keleş, Nevzat, Şeddadiler, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2016.
 • Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Kür-Aras/ Aras- Aran Kürtleri, TKAE, Ankara 1966.
 • Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Kürtler, Ankara 1964.
 • Lazarev, M. S. - Mıhoyyan Ş. X, Kürdistan Tarihi, (Çev. İbrahim Kale), Avesta, İstanbul 2010.
 • Mesûdî, Ebu Hasan Ali b. Hüseyin, Murûcu‘z-Zeheb ve Meâdin’il- Cevher, C. I, Beyrut, 2005; Mesûdi, Mûrucu’z- Zeheb, (Ter. D. A. Batur), Selenge, İstanbul 2004.
 • Minorsky, Viladimir, Kürtler ve Kürdistan, (Çev. K. Fıratlı), Doz Yayınları, İstanbul 2004.
 • Minorsky, Viladimir, Studies in Caucasian History, Cambridge 1953.
 • Muhammed Emin Zeki Beg, Kürtler ve Kürdistan Tarihi, Nubihar Yayınları, İstanbul 2011.
 • Muhammed Ahmed el- Mukaddesi, Ahsenü’t- Tekâsim, (Çev. A. Batur), Selenge, İstanbul 2015.
 • Nikitin, Bazil, Kürtler, Deng Yayınları, İstanbul 2002.
 • Özdemir, Ali Rıza, Kayıp Türkler, Kripto Yayınları, Ankara 2018.
 • Polatyan, Arşak, VII-X. Yüzyıllarda Kürtler, (Çev. M. Demir), ÖZ-GE Yayınları, Ankara 1991.
 • Strange, G. Le, Doğu Hilafetinin Memleketleri, (Çev. A. Eskikurt- C. Tomar) Yeditepe, İstanbul 2015.
 • Strohmeıer, Martın - Lale Yalçın- Heckmann, Kürtler, Tarih, Siyaset, Kültür, (Çev. A. Dirim), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2014.
 • Şerefhan, Şerefnâme, (Çev. M. E. Bozarslan), Deng Yayınları, İstanbul 2006.
 • Tomar, Cengiz Tomar, “Revâdiler”, DİA, C. 35, İstanbul 2008.
 • Yakut el-Hamevî, Mu’cemü’l- Büldan, (Tahkik Nâşirûn), Dar’us Sadr, C. IV Beyrut 1957.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bekir BİÇER (Sorumlu Yazar)
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6927-6134
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Ağustos 2019
Başvuru Tarihi 1 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 21 Temmuz 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijoks584900, journal = {International Journal of Kurdish Studies}, issn = {2149-2751}, eissn = {2149-2751}, address = {}, publisher = {Hasan KARACAN}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {458 - 472}, doi = {10.21600/ijoks.584900}, title = {The Existence of Kurds in Caucasia}, key = {cite}, author = {Biçer, Bekir} }
APA Biçer, B. (2019). The Existence of Kurds in Caucasia . International Journal of Kurdish Studies , 5 (2) , 458-472 . DOI: 10.21600/ijoks.584900
MLA Biçer, B. "The Existence of Kurds in Caucasia" . International Journal of Kurdish Studies 5 (2019 ): 458-472 <http://ijoks.com/tr/pub/issue/47917/584900>
Chicago Biçer, B. "The Existence of Kurds in Caucasia". International Journal of Kurdish Studies 5 (2019 ): 458-472
RIS TY - JOUR T1 - The Existence of Kurds in Caucasia AU - Bekir Biçer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.21600/ijoks.584900 DO - 10.21600/ijoks.584900 T2 - International Journal of Kurdish Studies JF - Journal JO - JOR SP - 458 EP - 472 VL - 5 IS - 2 SN - 2149-2751-2149-2751 M3 - doi: 10.21600/ijoks.584900 UR - https://doi.org/10.21600/ijoks.584900 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Kurdish Studies The Existence of Kurds in Caucasia %A Bekir Biçer %T The Existence of Kurds in Caucasia %D 2019 %J International Journal of Kurdish Studies %P 2149-2751-2149-2751 %V 5 %N 2 %R doi: 10.21600/ijoks.584900 %U 10.21600/ijoks.584900
ISNAD Biçer, Bekir . "The Existence of Kurds in Caucasia". International Journal of Kurdish Studies 5 / 2 (Ağustos 2019): 458-472 . https://doi.org/10.21600/ijoks.584900
AMA Biçer B. The Existence of Kurds in Caucasia. Kurdish Studies. 2019; 5(2): 458-472.
Vancouver Biçer B. The Existence of Kurds in Caucasia. International Journal of Kurdish Studies. 2019; 5(2): 458-472.
IEEE B. Biçer , "The Existence of Kurds in Caucasia", International Journal of Kurdish Studies, c. 5, sayı. 2, ss. 458-472, Ağu. 2019, doi:10.21600/ijoks.584900


NOTICE: All submissions will be accepted through the Manuscript Submission System. Please click on http://ijoks.com/ and register to submit a paper.